Tình trạng són tiểu, tiểu nhiều lần gây ra tâm lý tự ti cho người mắc, khiến họ gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống và các mối quan hệ xã hội.