Són tiểu (tiểu không kiểm soát) là tình trạng phổ biến và thường khiến bạn cảm thấy xấu hổ khi gặp phải. Với mức độ nghiêm trong khác nhau, bệnh có thể chuyển từ nhẹ với việc thỉnh thoảng bị són tiểu đến trường hợp nặng hơn với việc chỉ cần ho hoặc hắt hơi